Regulamin

Patronat Konińskiego Związku Piłki Nożnej

I Kryteria przyznawania patronatu:

 1. Patronat Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej może być przyznany imprezom i wydarzeniom sportowym, edukacyjnym, naukowym, kulturalnym mającym charakter lokalny i promujący piłkę nożną.
 2. O patronat mogą ubiegać się kluby zrzeszone w ramach Konińskiego Związku Piłki Nożnej, instytucje państwowo oraz samorządowe, a także organizacje pozarządowe działające na terenie powiatów: konińskiego, wrzesińskiego, kolskiego, turkowskiego oraz słupeckiego.
 3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym. Nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
 4. Patronat ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.
 5. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
 6. Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję ds. Marketingu KOZPN oraz Prezesa KOZPN.

II Wniosek:

 1. Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.
 2. Wniosek powinien zawierać :
  • cel przedsięwzięcia,
  • szczegółowy opis i program imprezy,
  • informacje o organizatorze,
  • listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
 3. Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 20 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpłynięcia wniosku do Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. KOZPN może odmówić przyznania patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator otrzymuje mailową odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu.
 5. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna.

III Otrzymanie patronatu KOZPN zobowiązuje organizatora do:

 1. Umieszczenia właściwego logotypu KOZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: bartlomiej.tarlowski@koninskiozpn.pl i zaakceptowane przez Komisję ds. Marketingu w KOZPN.
 2. Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy,
 3. Umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów KOZPN. Organizator odpowiedzialny jest za pobranie oraz zwrot banerów z siedziby KOZPN. Banery należy zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych banerów.
 4. Przygotowanie sprawozdania zprzebiegu wydarzenia iprzesłania go do Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej wwersji elektronicznej na adres: bartlomiej.tarlowski@koninskiozpn.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy.
 5. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej izawierać:
  • Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypu Konińskiego Związku Piłki Nożnej wtrakcie wydarzenia,
  • Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu,