List do Ministra Sportu

2019-05-19 22:00:00, Zarząd OZPN Konin

Sz. Pan Minister

Witold Bańka

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze ,

W imieniu Prezesów Okręgowych Związków Piłki Nożnej obecnych na Zjeździe OZPN -ów w Radomiu w dniu 9 maja br. wnosimy o przeprowadzenie kontroli w Polskim Związku Piłki Nożnej (zwanego dalej PZPN) pod względem prawnym, a w szczególności stopnia przestrzegania Statutu PZPN przez Zarząd PZPN i wydanie rozstrzygnięć nadzorczych uniemożliwiających realizację Uchwały nr IV/62 Zarządu PZPN z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Z uwagi na natychmiastowe przystąpienie władz wykonawczych PZPN do realizacji w/w uchwały, niepowetowanej szkody, jaką uchwała ta może wyrządzić dla piłkarstwa, wnosimy o podjęcie pilnych działań nadzorczych i zawieszenie wykonania uchwały PZPN do czasu wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 § 5 Statutu PZPN - w ramach Związków Piłki Nożnej mogą działać Okręgowe Związki piłki nożnej i podokręgi obejmujące terenem swojego działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie jednego województwa.

Przedmiotowa Uchwała Zarządu PZPN IV/62 przekazuje prowadzenie rozgrywek piłkarskich wyłącznie Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej - jako organizacjom członkowskim -lub działającym z ich upoważnienia, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, co w istocie w sposób oczywisty oznacza zmiany strukturalne PZPN i odebranie Okręgowym Związkom Piłki Nożnej możliwości funkcjonowania poprzez pozbawienie możliwości wykonywania obowiązków Statutowych, które są podstawą działalności każdego Okręgowego Związku, a tym samym wyrzucenie okręgowych związków piłki nożnej poza ramy działalności Związku.

Art.36 Statutu PZPN określa w sposób precyzyjny kompetencje Zarządu, z zastrzeżeniem w Pkt.24 tegoż Art. 36 temu organowi prawo do podejmowania innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Związku.

Z zapisów Art. 26 pkt 12 Statutu PZPN wynika jednoznacznie że kompetencje co do zmian strukturalnych posiada wyłącznie Walne zgromadzenie delegatów Związku.

Powoływanie się przez Zarząd PZPN w Uchwale IV/62 na konieczność przekazania prowadzenia rozgrywek narzucona została przez zbiór przepisów RODO jest w istocie wątpliwej jakości pretekstem do przeprowadzenia bardzo znaczącej zmiany organizacyjnej Związku poprzez wykluczenie ze struktur Wojewódzkich związków oraz PZPN związków okręgowych i podokręgów,a także w konsekwencji odebrania mandatów delegata na Walne zgromadzenie PZPN jakie obecnie posiadamy.

Nieprecyzyjne zapisy Uchwały IV/62 powodują, że aktualnie w wielu związkach wojewódzkich w trybie pilnym powstają oddziały terenowe , które nie mają umocowania w Statutach Polskiego Związku Piłki Nożnej i Wojewódzkich Związków, w sposób bezprawny, jednoosobowo decyzją Prezesa Związku lub Zarządu, poza wszelkimi kompetencjami wynikającymi z istniejących Statutów za przyzwoleniem i aprobatą PZPN.

Okręgowe Związki Piłki Nożnej prowadzą rozgrywki amatorskie w klasach od IV ligi poprzez klasę okręgową, A,B,C, i przede wszystkim rozgrywki młodzieżowe. Praca naszych związków jest możliwa dzięki ogromnej rzeszy działaczy społecznych którzy mając nasze wsparcie organizacyjne są w stanie prowadzić kluby bez pomocy Wojewódzkich Związków i PZPN. Nie otrzymujemy żadnego wsparcia finansowego, a składki od klubów za prowadzenie rozgrywek wracają w ogromnej wielkości w postaci sprzętu sportowego , turniejów i nagród do klubów.

Posiadamy majątek własny, zobowiązania wynikające z umów sponsorskich, rozpoczęte projekty ze środków zewnętrznych w tym środków europejskich. Jesteśmy umocowani w strukturach Wojewódzkich oraz PZPN poprzez zapisy w Statutach i opłacanie składek członkowskich. W Okręgowych Związkach są zatrudnieni pracownicy, mamy biura wyposażone w bardzo dobrej jakości sprzęt komputerowy, mamy oprogramowania stanowiące wartość niematerialną i prawną, mamy zobowiązania finansowe wobec kontrahentów oraz nierozliczone transakcje z klubami z tyt. prolongaty zadłużenia klubu. Przedmiotowa uchwała powoduje niemożność zgodnego ze statutem OZPN , DZPN, PZPN dokonania zmian strukturalnych oraz zgodnego z prawem w ciągu bardzo krótkiego czasu rozliczenia się z członkami stowarzyszenia.

Wartością nie do przecenienia dla sportu amatorskiego jest to, że skupiamy wokół siebie nie tylko zawodników uprawiających piłkę nożną, ale także ogromną rzeszę kibiców, działaczy społecznych i rodzin dzieci i młodzieży zrzeszonej w naszym związku. Kilkadziesiąt lat społecznej pracy wyrzuca się poza nawias społeczności piłkarskiej wyłącznie dla interesów wąskiej grupy działaczy PZPN chcących za wszelką cenę utrzymania władzy.

Taki sposób postępowania PZPN oraz Wojewódzkich ZPN jest nie do przyjęcia i narusz podstawowa zasadę równości członków stowarzyszenia oraz oceniając sprawę na niwie formalnoprawnej łamie Statut PZPN i WZPN.