Kurs sędziowski

2011-11-02 11:36:07, Lidia Rakowska

Zarząd Kolegium Sędziów organizuje kurs sędziowski dla Kandydatów,

którzy chcieliby dobrze poznać przepisy gry w piłkę nożną

i wstąpić do naszej koleżeńskiej organizacji.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, kobiety i mężczyzn,

którzy interesują się sportem, chcieliby się sprawdzić, czują ducha fair play.

Wymagania:

* wiek do 32 lat,

* minimum średnie wykształcenie lub w trakcie,

* sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i kondycyjnym.

Dokumenty jakie powinni dostarczyć kandydaci:

1. podanie-ankietę kandydata na sędziego z prośbą o przyjęcie na kurs,

2. oświadczenie kandydata o niekaralności,

3. aktualną, podpisaną fotografię,

4. zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek dopuszczenia kandydata do egzaminów,

5. dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia - w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument,

6. zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów poniżej 18 roku życia - w dniu składania podania osoba zgłaszająca się na kurs musi mieć ukończony 17 rok życia).

W/w dokumenty można pobrać ze strony http://koninskiozpn.pl/sedziowie/

Koszt całego kursu wynosi 100 zł.

Dokumenty proszę dostarczyć najpóźniej do 4 stycznia 2012 r. do siedziby KOZPN

przy ul. Spółdzielców 3 p. 115 w Koninie lub pocztą elektroniczną: maciejziolkowski84@gmail.com.

W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr 609 965 856.

Zapraszamy!!!