Ostatnie dni na przedłużenie licencji w trybie zwyczajnym

2017-06-26 23:00:00, Bartosz Aleksandrowicz - Wielkopolski ZPN

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN przypomina, że tylko do 30 czerwca trwa tryb zwyczajny przedłużania licencji trenerskich. Wnioski należy składać poprzez platformę PZPN24.

Zgodnie z nowymi przepisami, które na mocy uchwały PZPN weszły w życie od 1 czerwca, przedłużanie licencji trenerskich w trybie zwyczajnym w najbliższych latach odbywać się będzie w dwóch terminach - do 30 czerwca i 31 grudnia. W związku z powyższym trenerom zostały ostatnie dni na załatwienie formalności i uniknięcie wysokich opłat w trybie nadzwyczajnym.

Przedłużanie licencji trenerskich odbywa się wyłącznie poprzez platformę PZPN24. Osoby ubiegające się o przedłużenie licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B aplikacje składają do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. Przedłużanie licencji UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, PZPN A i PZPN B odbywa się poprzez komisję Wielkopolskiego ZPN. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie do 15 lipca.

Licencje uprawniające do prowadzenia zespołów mogą mieć przedłużoną ważność na maksymalnie trzy lata. Niezbędne do otrzymania pozytywnej decyzji jest złożenie kompletnej aplikacji zawierającej:
- skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego;
- skan zaświadczeń o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub wojewódzkie związki w wymiarze 15 godzin z 3 ostatnich lat;
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia;
- skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych (generowane w trakcie aplikacji).

Zgodnie z decyzją Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów z dnia 9 czerwca, osoby które nie spełniają warunku dotyczącego uczestnictwa w konferencjach, nie mogą otrzymać licencji trenerskich do czasu spełnienia tego warunku. Takie osoby będą musiały jak najszybciej odbyć wymagane dokształcanie i wykupić licencję bądź w trybie nadzwyczajnym po 1 lipca, bądź w kolejnym trybie zwyczajnym w grudniu 2017 roku.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, będą mogły aplikować o przedłużenie licencji po 1 lipca już w trybie nadzwyczajnym. Skorzystanie z niego wiąże się jednak z duży wyższymi kosztami otrzymania prolongaty. Dokładne kwoty za przedłużenie licencji przez Wielkopolski ZPN przedstawione są w poniższej tabelce:


Powyższe opłaty ustalone zostały uchwałą PZPN i nie ma możliwości ich obniżenia. Czas rozpatrzenia wniosku w trybie nadzwyczajnym wynosi 7 dni. Ponadto, licencje przyznane w trybie nadzwyczajnym przedłużane są wyłącznie do 31 grudnia bieżącego roku.

Opłaty wnosi się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Trenerzy, których licencje zostaną przedłużone, otrzymają identyfikatory licencji w formie kart plastikowych. O terminie ich wykonania i sposobie odbioru zainteresowani zostaną poinformowani w terminie późniejszym. Do tego czasu trenerzy będą mogli posługiwać się dedykowanymi dokumentami wygenerowanymi przez platformę PZPN24.

W razie pytań prosimy o kontakt z odpowiedzialnym za obecny proces licencyjny Tomaszem Małkiem - 517 434 731.

---

Wytyczne w zakresie dokumentów licencyjnych dot. zespołów młodzieżowych

W związku z licznymi pytaniami i nieprawidłowym działaniem klubów, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedstawia cykl postępowania przy składaniu dokumentów licencyjnych.

W przypadku nie spełniania warunku licencyjnego posiadania grup młodzieżowych, złożenie wniosku o dopuszczenie mimo to do rozgrywek seniorskich odbywa się według następującego schematu:

- przesłanie pisma wraz z uzasadnieniem braku grup młodzieżowych do właściwego okręgowego związku z prośbą o zaopiniowanie;

- skierowanie wniosku przez okręgowy związek wraz z opinią do komisji licencyjnej;

- analiza przypadku przez komisję licencyjną i wystąpienie do Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej o decyzję;

- decyzja Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Ponadto zwracamy uwagę, że w sytuacji podpisywania umów o współpracy w zakresie szkolenia młodzieży z innym podmiotem, uznanie ważności takiego porozumienia jako dokumentu licencyjnego również uzależnione jest od decyzji Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.