Statut

STATUT

Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej zwany dalej w skrócie KOZPN, jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Terenem działania KOZPN jest obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego województwa wielkopolskiego.

§ 3

Siedzibą władz jest miasto Konin.

§ 4

KOZPN posiada osobowość prawną.

§ 5

KOZPN jest dobrowolną, samorządową i trwałą organizacją sportu piłki nożnej o celach nie zarobkowych, opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy Związku oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.

§ 6

1. KOZPN jest członkiem Wielkopolskiego ZPN i działania zgodnie ze swoim statutem.

2. Przy wykonywaniu swoich działań KOZPN przestrzega statuty, regulaminy, uchwały, wytyczne oraz decyzje WZPN, PZPN a także ustawy o Kulturze Fizycznej, Ustawę o Stowarzyszeniach oraz Ustawę o Pożytku Publicznym i Wolontariacie i innych przepisów prawa.

§ 7

KOZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

§ 8

KOZPN posiada odznakę organizacyjną, wydaje komunikaty i inne materiały organizacyjne oraz używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cel i sposoby ich realizacji.

§ 9

Celem działania KOZPN jest:

1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej.

2. Podejmowanie działań na rzecz piłkarstwa amatorskiego i nieamatorskiego w tym profesjonalnego.

3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich członków związku.

§ 10

KOZPN realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej oraz sportowych spółek akcyjnych działających w dyscyplinie sportu piłki nożnej.

2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych.

3. Opracowanie i wydawanie regulaminów, uchwał i komunikatów dotyczących przeprowadzenia zawodów w sposób zgodny z normami polskiego prawa powszechnego oraz postanowieniami WZPN i PZPN.

4. Opracowanie i realizacja szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów i zawodników, działaczy, społecznych oraz pracowników etatowych.

5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem kontroli członków KOZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy sportowych regulaminów i przepisów WZPN , PZPN i KOZPN oraz przepisów niniejszego statutu.

6. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków KOZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim.

7. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz szkół kształcących młodzież na rzecz sportu piłkarskiego.

8. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych oraz podejmowanie innych środków do realizacji upowszechniania i popularyzacji działalności KOZPN.

9. Podejmowanie różnorakich działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.

10. Zgłaszania kandydatów do prac w komisjach WZPN.

§ 11

KOZPN prowadzi swoją działalność statutową poprzez swoich członków oraz organy władzy jurysdykcyjnej, dyscyplinarnej i wykonawczej.

§ 12

KOZPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział III

Członkowie KOZPN – ich prawa i obowiązki.

§ 13

Członkami KOZPN mogą być:

a) Kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym tworzone w formie stowarzyszeń kultury fizycznej,

b) Sportowe Spółki Akcyjne,

c) Uczniowskie Kluby Sportowe uczestniczące w stałym współzawodnictwie sportowym.

Członkami wspierającymi KOZPN mogą być:

a) inne kluby sportowe, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

b) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

Członków przyjmuje Zarząd, KOZPN po rozpatrzeniu pisemnego zgłoszenia na zasadach określonych odrębną uchwałą PZPN.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Członków może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu KOZPN tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej.

2. Prezes honorowy KOZPN może uczestniczyć w posiedzeniach KOZPN i reprezentować go na zewnątrz.

3. Członkowstwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu KOZPN.

§ 15

1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków KOZPN przez swych delegatów wybranych w klubach, którym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Sądu Koleżeńskiego.

2. Decydowanie w sprawach KOZPN na zasadach przewidzianych w niniejszych statucie.

3. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz KOZPN, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności KOZPN.

5. Uczestniczenia w zawodach organizowanych przez KOZPN.

§ 16

Członkowie są zobowiązani do:

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych związku.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.

3. Realizacji Uchwał decyzji podjętych przez statutowe organy KOZPN.

4. Dbania o dobre imię KOZPN oraz właściwy klimat wokół piłki nożnej.

5. Dbania o poziom moralno – wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.

6. Opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz KOZPN w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 17

Członkowstwo w KOZPN wygasa w przypadku:

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu KOZPN w upływem 30 dni od daty jego zgłoszenia,

b) rozwiązania, likwidacji lub upadłości KOZPN lub klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej z datą rozwiązania, likwidacji lub upadłości,

c) rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej klubu sportowego z datą rozwiązania lub likwidacji,

d) skreślenie lub wykluczenie z listy członków przez Zarząd KOZPN w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i członków KOZPN lub naruszenia postanowień statutu, uchwał albo decyzji KOZPN oraz przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.

Rozdział IV

Władze Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

§ 18

Władzami KOZPN są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja Władz KOZPN trwa 4 lata i jest równoległa czasowo do kadencji Władz WZPN. Ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Członków zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego KOZPN.

3. Członkami Władz, organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych i wykonawczych KOZPN mogą być tylko obywatele polscy, posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

§ 20

1. Prezesa KOZPN wybiera Walne Zgromadzenie Członków w odrębnym głosowaniu.

2. Członkami Zarządy, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrani:

a) Delegaci na Walne Zgromadzenie Członków,

b) Członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.

3. Prezes KOZPN nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej.

§ 21

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby z pośród kandydatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji.

Liczba powołanych członków danej władzy nie może przekraczać 1 / 3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

Najwyższą władzą KOZPN jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się KOZPN.

2. Uchwalenie programu działania Związku i wytycznych dla pozostałych władz KOZPN.

3. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Rozpoznawanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Nadanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego KOZPN.

7. Ustalenie systemu rozgrywek na terenie działania KOZPN.

8. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Członków WZPN wg zasad ustalonych przez Zarząd WZPN.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków komisji.

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym:

a) delegaci członków KOZPN, o których mowa w § 13 ust. 1 wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych, Sprawozdawczych klubu wg zasad ustalonych przez Zarząd KOZPN,

b) ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Członkowie Sądu Koleżeńskiego niebędący delegatami.

2. Z głosem doradczym:

a) członkowie honorowi KOZPN.

b) ustępujący członkowie wydziałów KOZPN, przedstawiciele trenerów, sędziów oraz przewodniczący innych komórek organizacyjnych KOZPN,

c) zaproszeni goście.

3. Walne zebrania, których mowa w pt. 1 lit. A odbywają się najwcześniej na sześć miesięcy, a najpóźniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego KOZPN.

4. Ustępujący członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, którzy nie zostaną wybrani do nowych władz KOZPN tracą czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 25

Każdemu delegatowi przysługuje 1 (jeden) głos.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków KOZPN odbywa się na 6 miesięcy, a najpóźniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego WZPN.

§ 27

1. Do ważności Walnego Zgromadzenia Członków i I terminie konieczne jest udział, co najmniej 1 / 2 delegatów, a w II terminie 1 / 3 delegatów.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, poza przypadkami dotyczącymi zmiany statutu i rozwiązania KOZPN, kiedy wymagane jest 2 / 3 głosów przy obecności 1 / 2 ogólnej liczby delegatów.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołane jest przez Zarząd w połowie trwania kadencji z tym, że Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa się raz na 4 lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z własnej inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na żądanie 1 / 3 ogólnej liczby członków KOZPN.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 1 miesiąca od decyzji o jego zwołaniu i nie przerywa kadencji oraz obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zarząd zawiadamia delegatów, co najmniej na 2 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.

5. Dla ważności Walnego Zgromadzenia w I terminie konieczny jest udział, co najmniej 1 / 2 delegatów, a w drugim terminie 1 / 3 delegatów.

§ 29

1. Zarząd składa się z 11 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. W skład Zarządu KOZPN wchodzą:

a) Prezes KOZPN wybrany w odrębnym głosowaniu,

b) 5 członków wybranych na wniosek Prezesa KOZPN,

c) 5 członków wybranych imiennie z listy kandydatów zaproponowanej przez przedstawicieli.

3. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

a) Bieżące działania w imieniu związku,

b) Zwoływanie zebrań Zarządu i jego Prezydium oraz przewodniczenie ich pracami i posiedzeniami,

c) Składanie władzom związku informacji o stanie KOZPN i podejmowanych na bieżąco decyzjach.

4. Kompetencje pozostałych członków Zarządu określi Regulamin pracy zatwierdzony przez Zarząd.

5. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

6. Zarząd może ze swojego grona wybrać Prezydium jako organ zarządzający między zebraniami Zarządu. W skład Prezydium wchodzi każdorazowo Prezes oraz wybranych na jego wniosek 5 członków.

7. Prezes KOZPN kieruje całokształtem prac Zarządu, który równocześnie reprezentuje go na zewnątrz.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizowanie programu i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Reprezentowanie KOZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami związku.

4. Uchwalanie planów finansowych i planów działania.

5. Uchwalanie składek członkowskich i innych opłat na rzecz KOZPN, wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej związku.

6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Ustalanie zasad wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Członków.

8. Zatwierdzenie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej KOZPN.

9. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, wydziałów, komisji, biura związku i innych jednostek organizacyjnych KOZPN.

10. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących wydziałów i komisji stałych KOZPN.

11. Uchwalanie i wydawanie wszelkich rodzajów przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie działania KOZPN.

12. Interpretacja statutu KOZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalonych przez Zarząd

13. Przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków KOZPN.

14. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 31

W razie ustąpienia Prezesa w czasie kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego prezesa, wyłonionego z pośród wybranych członków Zarządu KOZPN, który pełni tą funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 32

W przypadku naruszenia przez członka KOZPN statutu postanowień regulaminów, przepisów, uchwał lub decyzji władz KOZPN Zarządowi przysługuje w zależności od okoliczności prawo:

1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżenie uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.

2. Odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.

§ 33

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządy winny odbywać się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jednak raz na dwa miesiące.

2. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu w sprawach KOZPN działa Prezydium Zarządu, które odbywa się raz w miesiącu.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego członków.

§ 35

W ramach organizacyjnych KOZPN działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd:

1. Kolegium Sędziów.

2. Wydział Gier.

3. Wydział Dyscypliny.

4. Wydział Szkolenia.

5. Inne komórki organizacyjne powołane zgodnie z uprawnieniami Zarządu w § 30 ust. 8 niniejszego statutu.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.

2. Komisja rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności statutowej i finansowo – gospodarczej KOZPN.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłącznie prawo składania wniosków o udzielanie absolutorium.

4. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności KOZPN ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskami, celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu.

Rozdział V

Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne KOZPN.

§ 37

KOZPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów i konfliktów ze stosunków sportowych.

§ 38

KOZPN ma prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków KOZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

§ 39

Organem jurysdykcyjnym KOZPN jest Sąd Koleżeński.

§ 40

Organem dyscyplinarnym KOZPN jest Wydział Dyscypliny.

§ 41

1. Kadencja organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych wynosi 4 lata i jest równa kadencji organów władzy KOZPN.

2. Członków Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny, Kolegium Sędziów i Wydziału Szkolenia powołuje i odwołuje Zarząd KOZPN.

§ 42

Do Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrani:

- delegaci na Walne Zgromadzenie,

- członkowie ustępujących władz niebędących delegatami.

§ 43

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez walne Zgromadzenie Członków.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Do Sądu Koleżeńskiego należy:

- rozpoznawanie spraw członków organów władzy jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych KOZPN, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno – moralnych lub nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz KOZPN i WZPN w sprawach niewiążących się bezpośredni z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z naruszeniem reguł gry,

- rozpoznawanie konfliktów i sporów między trenerami, instruktorami, sędziami i działaczami piłkarskimi, związanych z ich statutową działalnością KOZPN.

§ 44

Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu określającego w szczególności tryb i zasad postępowania przed sądem I i II instancji.

§ 45

1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu.

2. Sąd Koleżeński orzeka kary na zasadach określonych zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 46

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1. Upomnienie.

2. Nagana.

3. Zakaz pełnienia określonych funkcji społecznych w komórkach organizacyjnych KOZPN oraz w sekcjach piłki nożnej klubu, będących członkami KOZPN na okres 3 miesięcy do 2 lat lub dożywotnio.

§ 47

1. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny KOZPN jako organu I instancji w szczególności należy:

- orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu okręgowym,

- rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi, reguł technicznych i dyscyplinarnych,

- orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statutu prawnego zawodników z klubów sportowych, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu okręgowym,

- orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom, obserwatorom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich regulaminu dyscyplinarnego WZPN i PZPN.

2. Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego 1, 4-6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd KOZPN.

3. Wydział Dyscypliny KOZPN działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd KOZPN.

4. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. II instancją odwoławczą od decyzji Wydziału Dyscypliny KOZPN jest Związkowa Komisja Odwoławcza działająca przy WZPN.

Rozdział VI

Organy wykonawcze i administracyjne KOZPN.

§ 48

1. Organami wykonawczymi KOZPN są:

a) Wydziały i Komisje KOZPN,

b) Rada Trenerów,

c) Kolegium Sędziów.

2. Organem administracyjnym Związku jest biuro KOZPN.

3. W ramach KOZPN działa także komisja zajmująca się piłką nożną kobiet.

§ 49

1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań KOZPN związanych z bieżącym prowadzeniem rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej powołuje się wydziały i komisje.

2. Wydziały i komisje składają się z powołanych przez Zarząd KOZPN Przewodniczących, Sekretarzy i pozostałych członków w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów wykonawczych.

§ 50

1. Rada trenerów KOZPN jest organem wykonawczym Związku, działającym na rzecz podnoszenia piłkarstwa i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących na terenie obejmującym działania KOZPN.

2. Kadencja Rady Trenerów jest równa kadencji Zarządu KOZPN.

3. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Rady Trenerów określa regulamin uchwalony przez Zarząd KOZPN.

4. Kolegium Sędziów KOZPN jest organem wykonawczym KOZPN kierującym działalnością sędziów KOZPN wypełniającym wszystkie przepisy i regulaminy ustalone przez Kolegium Sędziów WZPN.

5. Kadencja Kolegium Sędziów KOZPN jest równa kadencji Zarządu KOZPN.

§ 51

Pracownicy etatowi biura KOZPN odpowiadają w szczególności za:

1. Wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu KOZPN.

2. Utrzymanie kontaktu z innymi OZPN-ami, WZPN-em o PZPN-em.

3. Przestrzeganie regulaminów i innych przepisów związkowych.

§ 52

Biuro KOZPN jako administracyjny związek działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd KOZPN.

Rozdział VII

Wyróżnienia i nagrody.

§ 53

1. KOZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej członków KOZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników.

2. Najwyższymi wyróżnieniami KOZPN są tytuły:

- Prezesa Honorowego,

- Członka Honorowego KOZPN.

§ 54

KOZPN może występować do władz państwowych – za pośrednictwem WZPN o nadane odznaczeń członkom KOZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.

§ 55

Rodzaj wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznania określają odpowiednio przepisy oraz regulaminy WZPN.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze KOZPN.

§ 56

1. Majątek KOZPN stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i pieniądze.

2. Na fundusz KOZPN składają się:

a) Składki roczne członków,

b) Wpływy z zawodów obsługiwanych przez KOZPN,

c) Składki i opłaty związane z transferami,

d) Inne wpłaty z działalności statutowej Związku,

e) Dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł.

f) Wpływy uzyskane z działalności gospodarczej KOZPN o ile zostanie ona podjęta,

g) Inne wpływy z działalności Związku.

§ 57

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie 2 osób : prezesa KOZPN lub Wiceprezesa, względnie Sekretarza.

§ 58

1. KOZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasadami gospodarki finansowej określa Zarząd KOZPN przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.

3. Nadzór nad gospodarką finansową KOZPN sprawuje Komisja Rewizyjna.

Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie KOZPN.

§ 59

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania KOZPN podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2 / 3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 60

Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie KOZPN mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy zostanie umieszczone w porządku jego obrad.

§ 61

Uchwała o rozwiązaniu KOZPN określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przekazany majątek

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 62

Wszelkie zasady dotyczące technicznej gry w piłkę nożna, przeprowadzania zawodów zgłoszeń i statutu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd WZPN lub upoważnione Organy Związku z tym KOZPN na szczeblu Okręgu.

§ 63

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków i Zarządowi KOZPN.

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi KOZPN.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

§ 64

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Konin, dnia 24 kwiecień 2004 rok