Walne Zgromadzenie Delegatów WZPN

2018-04-30 08:00:00, Maciej Chłodnicki - Dyrektor Biura WZPN

Zarząd Wielkopolskiego ZPN podjął decyzję o zwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów na dzień 25 maja. Zebranie rozpocznie się o godzinie 17:00 w Hotelu Poznańskim w Luboniu przy ulicy Krańcowej ​4.

​Decyzja o wyznaczeniu terminu Walnego Zgromadzenia zapadła pod koniec marca podczas obrad Zarządu Wielkopolskiego ZPN. Uchwałą przyjęto wówczas, że spotkanie odbędzie się 25 maja. Projekt porządku obrad obejmuje 16 punktów, które przedstawiamy poniżej. Zgodnie z zapisami Statutu Związku, informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia trafiła do klubów reprezentowanych przez delegatów pocztą elektroniczną. Wszelkie materiały związane z obradami zostaną przesłane w ten sam sposób 11 maja.

Projekt porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Wielkopolskiego ZPN

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD), powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza WZD.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wręczenie odznaczeń.
 6. Wybór komisji:
  1. mandatowej;
  2. uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wielkopolskiego ZPN za okres sprawozdawczy.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego ZPN.
 9. Sprawozdanie komisji mandatowej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 12. Sprawozdanie z prac komisji statutowej, przedstawienie proponowanych zmian w statucie Wielkopolskiego ZPN, dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wielkopolskiego ZPN;
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Wystąpienie przewodniczącego Komisji uchwał i wniosków, podjęcie uchwał.
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.Partner Techniczny OZPN Konin